سه رباعی نبوی: اسوه

__________________________________________________________________________________

 

۱

حیف است به گوش ما اذانت نرسد

توحیدِ صدای مهربانت نرسد

از خاک تو را به آسمان ها بردیم

تا دست کسی به آستانت نرسد!

۲

حیف است فقط در آسمان باشی تو

از چشم زمینیان، نهان باشی تو

گفتی که ز نسل آدمم، انسانم

تا اسوه ی مردم جهان باشی تو

۳

بگذار ببینمت به چشمی دیگر

در قامت یک فرشته نه، انسان تر

ای خوب! تو بی نیازی از هر مدحی

"عبداللهی"، چه مدحی از این بهتر

 


منبع این نوشته : منبع
باشی ,نرسد